10/10/2009

Một vài kiểu USB thú vị ...
Strawberry USB Drive


Watermelon USB Drive
Memory Bomb USB DriveDonut USB DriveClothes Pin USB DriveHOT Chili Pepper USB DriveFolder USB Drive

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét