09/11/2011

PHP Syntax

Cú pháp PHP


Cú pháp PHP cơ bản

Một khối script PHP luôn bắt đầu với <?php và kết thúc bằng ?>. Một khối script PHP có thể đặt bất kỳ dòng nào trong khối HTML.

Ngoài ra, người ta có thể dùng thẻ rút gọn như: bắt đầu với <? và kết thúc bằng ?>.

<?php
?>

Một ví dụ cơ bản về chèn PHP vào HTML:
<html>
<body>

<?php
echo "Hello World";
?>

</body>
</html>
Kết thúc dòng PHP phải có dấu chấm phẩy (;). 


Ghi chú trong PHP

Trong PHP, chúng ta dùng // để tạo dòng ghi chú đơn lẻ hoặc /* và */ để tạo một khối ghi chú.
Ví dụ:
<html>
<body>

<?php
//This is a comment

/*
This is
a comment
block
*/
?>

</body>
</html>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét