15/02/2009

Creating a simple login script with php and mysql

Hướng dẫn tạo 1 trang đăng nhập đơn giản với php và mysql.

http://www.goodphptutorials.com/out/Creating_a_simple_login_script_with_php_and_mysql

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét